Πολιτική Εξασφάλισης της Ποιότητας

Το Κέντρο Αριστείας μας έχει σχεδιάσει και έχει δεσμευτεί για την παρακάτω Πολιτική για Εξασφάλιση της Ποιότητας:

Συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας τύπου ISO9001:2015 και συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου.

Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις των κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας με πάσα διαφάνεια

Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας  αναπτύσσονται με βάση τις κατάλληλες δομές και τη δέουσα αμεροληψία

Εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται οι αρχές καλής πρακτικής σε σχέση με τις διαδικασίες της  Βιοτράπεζας, του τμήματος έρευνας και του διαγνωστικού τμήματος

Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας είναι ενήμερο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ότι όλοι οι λειτουργοί του εφαρμόζουν τις διαδικασίες με τη δέουσα μεθοδολογία