Γενικές πληροφορίες

Αυτή η Ειδοποίηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των εθελοντών («εσείς») αναφορικά με την επεξεργασία πληροφοριών που άμεσα ή έμμεσα σας ταυτοποιούν («προσωπικά δεδομένα», «δεδομένα») που πραγματοποιείται από το Κέντρο Αριστείας- Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική έρευνα («Κέντρο Αριστείας», «Κέντρο», «εμείς») . Το Κέντρο  ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σέβεται  τα δικαιώματά σας σχετικά με την ιδιωτικότητα και δεσμεύεται στην προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με τρόπο που συνάδει με τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («ΓΚΠΔ») και της κυπριακής νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 125(Ι)2018.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Το Κέντρο επεξεργάζεται τις πιο κάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων όπου είναι αναγκαίο για συγκεκριμένους σκοπούς:

 • Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης.
 • Βιολογικά δείγματα και ιατρικό ιστορικό που αφορά εσάς ή (αν είναι απαραίτητο) τους συγγενείς σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε έρευνες, παράπονα ή καταγγελίες.
 • Πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση, συγγενικά , εξαρτώμενα άτομα.
 • Πληροφορίες σχετικά με την σωματική και/ή ψυχολογική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης κάποιας αναπηρίας αλλεργίας, ή διατροφικής επιλογής ή αναταραχής για την οποία το Κέντρο πρέπει να προβεί σε εύλογες προσαρμογές.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εξασφαλίζουμε πρώτα ότι η επεξεργασία βασίζεται τουλάχιστον σε μία από τις πιο κάτω νομικές βάσεις:

 1. Έχετε δώσει ξεκάθαρη συγκατάθεση για την επεξεργασία
 2. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς εκτέλεσης συμφωνίας μεταξύ του Κέντρου και εσάς.
 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης του Κέντρο με νομικές, κανονιστικές ή άλλες υποχρεώσεις.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντός σας.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επιδίωξης των έννομων συμφερόντων του Κέντρου ή τρίτου, νοουμένου ότι το συμφέρον και τα δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων του Κέντρου.

Επεξεργασία δεδομένων ειδικής κατηγορίας

Λόγω της φύσης των εργασιών και της έρευνας που διεξάγει το Κέντρο, πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων ειδικής κατηγορίας που αφορούν κυρίως δεδομένα υγείας (π.χ. βιολογικό/γενετικό υλικό). Αυτού του είδους η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των εθελοντών οι οποία συλλέγεται μέσω εντύπου συγκατάθεσης για συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα. Επίσης, η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται για σκοπούς  επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με το Άρθρο 9(2)(ι) και 89(1) του ΓΚΠΔ.

Κοινοποίηση/αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το Κέντρο κοινοποιεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες κατηγορίες αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω, όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση του Κέντρου με συγκεκριμένη νομοθεσία ή κανονισμό, εκτέλεση υποχρεώσεων σύμφωνα με του όρους και κανονισμούς του Κέντρου, ή όταν είναι εύλογο και αναλογικό για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων του Κέντρου:

 • Υπουργείο Υγείας ή Υπηρεσίες του Υπουργείου (π.χ. Υπηρεσία Ασθενοφόρων)
 • Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
 • Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
 • Εξωτερικούς ιατρούς ή ιατρικά κέντρα

Επίσης, το Κέντρο ενδέχεται να αποκαλύπτει ή να επιτρέπει την πρόσβαση ή άλλου είδους επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα, αν είναι απαραίτητο, σε συμβούλους ή άλλους παρόχους υπηρεσιών του Κέντρου, π.χ. δικηγόρους, συμβούλους ασφαλείας, ελεγκτές, οργανισμούς είσπραξης χρεών κτλ., στη βάση έννομου συμφέροντός μας ή νομικής μας υποχρέωσης.

Διαβιβάσεις

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου προσωπικά δεδομένα πιθανόν να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”) νοουμένου ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την διαβίβαση και ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται στη βάση των απαραίτητων διασφαλίσεων που προνοεί ο ΓΚΠΔ, και τις σχετικές πρόνοιες της κυπριακής Νομοθεσίας 125(Ι)2018. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τυχόν διαβιβάσεις δεδομένων σε επαγγελματίες υγείας, ερευνητές σε άλλα κέντρα ή πανεπιστήμια, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις,  το Κέντρο εξασφαλίζει ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται σε ανώνυμη μορφή αφού ο σκοπός της διαβίβασης και κοινοποίησης μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με διαβίβαση πληροφοριών που δεν ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα.

Ασφάλεια δεδομένων

Το Κέντρο δεσμεύεται να εφαρμόζει πάντοτε τα ψηλότερα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλες εκτιμήσεις κινδύνου και εφαρμογή μέτρων ανταπόκρισης στους κινδύνους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, χωρίς άδεια κοινολόγηση, πρόσβαση τα προσωπικά η οποία πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Δεσμεύοντας τους απαραίτητους πόρους και μηχανισμούς, το Κέντρο επιδιώκει την έγκαιρη αναγνώριση, εντοπισμό, διερεύνηση και αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας, και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών –επιπτώσεων με γνώμονα πάντα την προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικότητας των ασθενών και προστασίας των δεδομένων τους.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται σχετικά με το καθήκον εμπιστευτικότητας και τις ευθύνες του σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών των ασθενών τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και όταν βρίσκονται εκτός του Κέντρου. Τα μέλη του προσωπικού επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα συστήματα του Κέντρου που διαθέτουν προσωπικά δεδομένα των ασθενών μόνο όταν είναι αναγκαίο και νοουμένου ότι είναι εξουσιοδοτημένα να το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει περιορισμός αναφορικά την πρόσβαση των εργαζομένων σε προσωπικά δεδομένα.

Πάντοτε εκτιμάται και εξισορροπείται ο αντίκτυπος που ενδέχεται να έχουν οι πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλός το Κέντρο φροντίζει να εκπονεί κατάλληλη Εκτίμηση Αντικτύπου Προσωπικών Δεδομένων στην οποία τεκμηριώνει τους κινδύνους και τα μέτρα μετριασμού των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Διατήρηση δεδομένων

Το Κέντρο θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για περίοδο που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών όπως περιγράφονται σε αυτήν την Ειδοποίηση. Επίσης, η περίοδος διατήρησης θα εξαρτηθεί και από τις νομικές υποχρεώσεις ή οδηγίες του Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις οποίες υπόκειται το Κέντρο και οι οποίες επιβάλλουν διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο ή ελάχιστο διάστημα.

Τα δικαιώματά σας

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, ιδίως όταν δεν υφίσταται πλέον ο σκοπός επεξεργασίας, δεν υπάρχει νομική βάση για επεξεργασία ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, π.χ. για σκοπούς επαλήθευσης της ακρίβειας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, ιδίως όταν στηριζόμαστε στα έννομα συμφέροντα του Κέντρου ή τρίτων.
 • Δικαίωμα λήψης δεδομένων (φορητότητα) σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή και δικαίωμα διαβίβασης σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα να μην υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίστηκε στη συγκατάθεση.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Γραφείο της Επιτρόπου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ([email protected]).

Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απόλυτα, υπόκεινται σε εξαιρέσεις και ισχύουν μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις και αναλόγως τις νομικής βάσης στην οποία βασιζόμαστε στην κάθε περίπτωση.

Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα έγκυρα αιτήματα το συντομότερο και εντός τριάντα (30) ημερών ή σε δύο επιπλέον μήνες εάν η αίτηση είναι περίπλοκη ή δυσανάλογη.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Κέντρου για οποιαδήποτε πληροφορία μέσω email στο [email protected], ή μέσω τηλεφώνου +357 2289 2815, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον που βρίσκεται στη ιστοσελίδα https://biobank.cy/contact-us/