Το Κέντρο Αριστείας έχει σχεδιάσει και έχει δεσμευτεί με την πιο κάτω Πολιτική Ποιότητας:

  • Συμμόρφωση με το πρότυπο ποιότητας ISO9001:2015 και συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου
  • Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις των κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας με πάσα διαφάνεια
  • Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας αναπτύσσονται με βάση τις κατάλληλες δομές και τη δέουσα αμεροληψία
  • Εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται οι αρχές καλής πρακτικής σε σχέση με τις διαδικασίες της  Βιοτράπεζας, του τμήματος έρευνας, και του διαγνωστικού τμήματος
  • Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας είναι ενήμερο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ότι όλοι οι λειτουργοί του εφαρμόζουν τις διαδικασίες με τη δέουσα μεθοδολογία