Η διαχείριση ποιότητας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στις προσπάθειές μας και θεωρείται απαραίτητη τόσο για την προσέλκυση ενδιαφερομένων όσο και τη διασφάλιση εμπιστοσύνης στα ερευνητικά μας αποτελέσματα

Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, το biobank.cy αποφάσισε να εφαρμόσει τις ισχύουσες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για την υποστήριξη και τη βελτίωση των καθημερινών διοικητικών και επιστημονικών λειτουργιών του κέντρου.

Μια ομάδα ποιότητας συστάθηκε μετά την ίδρυση του Κέντρου Αριστείας με την πρόσληψη εσωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας που συνεργάζεται στενά με τους ειδικούς της Υπηρεσίας Ποιότητας του BBMRI-ERIC.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ομάδα ποιότητας συνεργάστηκε με όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας για να χαρτογραφήσει το Κέντρο και να δημιουργήσει ένα οργανόγραμμα, να εντοπίσει τις βασικές και υποστηρικτικές διαδικασίες του biobank.cy και να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) βάσει του προτύπου ISO 9001:2015, με στόχο τη συνεπή παροχή υπηρεσιών και τις κανονιστικές απαιτήσεις, και επιπλέον να συμμορφώνεται με όλες τις δεοντολογικές οδηγίες με πλήρη διαφάνεια.

Το Biobank.cy πέρασε επιτυχώς από εξωτερικό έλεγχο από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (CCC) τον Οκτώβριο του 2022 και του απονεμήθηκε πιστοποιητικό ISO9001:2015 για τις υπηρεσίες διαχείρισης που διατηρεί.

Το Κέντρο Αριστείας έχει σχεδιάσει και έχει δεσμευτεί με την πιο κάτω Πολιτική Ποιότητας:

⦁ Συμμόρφωση με το πρότυπο ποιότητας ISO9001:2015 και συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου
⦁ Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις των κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας με πάσα διαφάνεια
⦁ Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας αναπτύσσονται με βάση τις κατάλληλες δομές και τη δέουσα αμεροληψία
⦁ Εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται οι αρχές καλής πρακτικής σε σχέση με τις διαδικασίες της Βιοτράπεζας, του τμήματος έρευνας, και του διαγνωστικού τμήματος
⦁ Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας είναι ενήμερο για το Σύστημα
⦁ Διαχείρισης Ποιότητας και ότι όλοι οι λειτουργοί του εφαρμόζουν τις διαδικασίες με τη δέουσα μεθοδολογία

Ως επόμενο βήμα, η ομάδα ποιότητας εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του καθιερωμένου QMS με στόχο την επίτευξη διαπιστεύσεων ISO 15189 για το διαγνωστικό πυλώνα και ISO 20387 για τον πυλώνα της βιοτράπεζας σε μια προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες καθώς και να διαφυλάξει την ποιότητα των διαθέσιμων βιολογικών δειγμάτων και δεδομένων.