Ακαδημαϊκό Συμβούλιο biobank.cy

Στο πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεών μας σε σχέση με τις διατάξεις των Γενικών Κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Κέντρα Αριστείας και τα Κέντρα Έρευνας του 1999, καθώς και στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για σύσταση ενός κατεξοχήν διοικητικού σχήματος, το Κέντρο Αριστείας (Κ.Α. από τούδε και στο εξής) προχώρησε το 2020 στη σύνθεση ενός 5-μελούς Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι κυρίως επιφορτισμένο με τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που άπτονται, μεταξύ άλλων, των επιστημονικών δραστηριοτήτων, τον επιστημονικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη της Βιοτράπεζας, την αντιμετώπιση των προκλήσεων περαιτέρω χρηματοδότησης και την ευρύτερη διεύθυνση του Κέντρου.
Ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του Κ.Α., οποίος είναι και ο επικεφαλής των καθημερινών δραστηριοτήτων του Κέντρου. Ο Διευθυντής διορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου για μια περίοδο πέντε ετών (με δυνατότητα ανανέωσης) σύμφωνα και με τους κανονισμούς οι οποίοι έχουν οριστεί από τη Σύγκλητο και εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Κ.Α. συνέρχεται κάθε τέσσερις μήνες (ή και πιο συχνά εφόσον είναι απαραίτητο) και συνεδριάζει βάσει ημερησίας διατάξης την οποία εισηγείται ο Διευθυντής του Κ.Α. πριν από κάθε συνάντηση. Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο υποβάλλει επίσης τον ετήσιο προϋπολογισμό του Κ.Α. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Μαζί με τον προϋπολογισμό, το Κ.Α. προετοιμάζει και υποβάλλει στη Σύγκλητο μια ετήσια έκθεση, περιγράφοντας τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους, περιλαμβανομένων εσόδων και εξόδων του Κέντρου. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Έργου CY-Biobank, παρόμοιες εκθέσεις υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Έρευνας και Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου. Οι δραστηριότητες του Κ.Α. αξιολογούνται έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του Διευθυντή του Κέντρου, πάνω στη βάση κριτηρίων τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο και στη συνέχεια λαμβάνεται απόφαση σε σχέση με τις τρέχουσες δραστηριότητες του Κέντρου.
Τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα του Κ.Α. έχουν τη δυνατότητα να παραστούν στις συνεδριάσεις του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ως παρατηρητές.
Η παρούσα σύνθεση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
Πλήρες Βιογραφικόdeltas@ucy.ac.cy00 357 22 892882
Καθηγητής Χρίστος Σχίζας
Πλήρες Βιογραφικόschizas@ucy.ac.cy00 357 22 892705
Γρηγόρης Παπαγρηγορίου, PhD
Πλήρες Βιογραφικόpapagregoriou@ucy.ac.cy00 357 22 895259
Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης, PhD
Πλήρες Βιογραφικόkvoskar@ucy.ac.cy00 357 22 895219
Κωνσταντίνος Παρπέρης, MD, FACP, FACR
Σύντομο Βιογραφικόkparpe02@ucy.ac.cy00 357 22 895261