Ερευνητικές Δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας
Με κατεύθυνση την έρευνα επόμενης γενιάς: χαράζοντας το δρόμο για την εξατομικευμένη ιατρική

Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας, σε συνεργασία με πολλούς συνεργάτες στην Κύπρο και το εξωτερικό, έχουν πραγματοποιήσει στην πάροδο του χρόνου πρωτοποριακές μελέτες στο τομέα των κληρονομικών νεφροπαθειών, οι οποίες στην πορεία είχαν θετικό αντίκτυπο σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στο παρόν διάστημα, το νεοσύστατο Κέντρο Αριστείας CY-Biobank στρέφει το ενδιαφέρον του για επέκταση των δραστηριοτήτων του προς άλλες κλινικές οντότητες. Για να το επιτύχει το στόχο του, το Κέντρο αναπτύσσει τη Βιοτράπεζα του σε παγκύπρια κλίμακα, η οποία αναμένεται να αξιοποιηθεί ως σημαντική ιατρική ερευνητική υποδομή, αναπτύσσοντας υψηλών προδιαγραφών αρχεία ασθενών και δειγμάτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για γενική χρήση σε μελλοντικές ερευνητικές μελέτες.

Το υλικό το οποίο περισυλλέγεται και αρχειοθετείται στη Βιοτράπεζα συνήθως είναι τύπου DNA (από αίμα, σάλιο ή άλλες πηγές), πλάσμα, ορό, ούρα και βιοψία (από νεφρά ή άλλες πηγές, εφόσον είναι διαθέσιμη), σε συνδυασμό με δημογραφικές και ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες δότες. Όλοι οι συμμετέχοντες πληροφορούνται σχετικά με τη διαδικασία δειγματοληψίας από ιατρό ή άλλο καταρτισμένο ερευνητικό προσωπικό και υπογράφουν ένα έντυπο συγκατάθεσης το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (έντυπο τύπου ΕΕΒΚ3).

Όλα τα ιατρικά αρχεία και το βιολογικό υλικό κρατούνται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε μια Βιοετράπεζα με κατάλληλα διαμορφωμένα ειδικά δωμάτια με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τηρείται πάντα σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικό Δεδομένων (European General Data Protection Regulation – GDPR). Πρόσβαση στα αρχεία αυτά προϋποθέτει τη χρήση ειδικού κωδικού πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να χορηγηθεί από τον επικεφαλής του Κέντρου μόνο στο αρμόδιο προσωπικό και τους συνεργάτες του. Αντίστοιχα, πρόσβαση στο βιολογικό υλικό μπορεί να αποκτηθεί μόνο κατόπιν έγκρισης του επικεφαλής του Κέντρου και τον υπεύθυνο διαχειριστή της Βιοτράπεζας.

Στο παρόν διάστημα, βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα προγράμματα τα οποία συνδυάζουν διάφορες προσεγγίσεις, περιλαμβανομένου της μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, την κλινική και μοριακή γενετική, ενώ ένα σημαντικό μέρος της ερευνητικής μας δραστηριότητας αφορά τον χαρακτηρισμό ενός μοντέλου ποντικιού σε σχέση με τη νεφροπάθεια Σύνδρομο Alport. Ο γενικός πρωταρχικός στόχος της έρευνας με την οποία καταπιάνεται το Κέντρο μας είναι η κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών διαδικασιών οι οποίες προκαλούν μια ασθένεια, με την ελπίδα ότι έτσι θα γίνει η δυνατή η καλύτερη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στους τίτλους των έργων πιο κάτω:

MMM24

CY-Biobank

CyMCies

Better4U 

GDI

PerMediK 

EvolveBBMRI 

ChapERalport

COVID-19

CHALPORT

ADTKD-MUC1

Rictor-Alport

PRELIFE

MITOS 1

CY-NEPHRON

CY-BioMUC1 

CY-GENCARDIO

CY-Col4Alport

SCIBIOEU

MODIRen